Privacybeleid

Wie zijn we?

Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal. Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://www.dijledal.be en al haar sub-sites (hierna spreken we over 'website') aangeboden door Dijledal, CVBA SO met maatschappelijke zetel in Vaartkom 1B, 3000 Leuven en met ondernemingsnummer 0400 634 447. Dijledal is eigenaar en beheerder van de website.

Waarom hebben we een privacyverklaring?

Door de aard van onze organisatie moeten we veel persoonsgegevens verwerken. We willen ervoor zorgen dat uw gegevens beschermd zijn en we ze alleen gebruiken waar nodig. Daarom respecteren we de hoogste privacynormen, inclusief de privacywet General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 geldt. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie over u waarover we beschikken. Deze informatie verzamelen we bij andere overheidsinstellingen, bij u, via invulformulieren (eventueel via onze website) of tijdens een gesprek met onze medewerkers.

Hoe kan u ons bereiken?

 

Met vragen, opmerkingen of andere acties over onze privacyverklaring kan u terecht via het e-mailadres: privacy@dijledal.be.

Welke informatie verzamelen we?

We verzamelen via de website:

 • identificatiegegevens
 • adres- en contactgegevens
 • rijksregisternummer
 • gezinssamenstelling
 • eigendomsgegevens
 • financiële gegevens
 • nummerplaat

Van waar verzamelen we u informatie?

Via onze website met het contactformulier:

 • meldingskaart
 • inschrijvingsformulier garage/staanplaats
 • inschrijvingsformulier berging

De geldige rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Om uw persoonlijke gegevens te verwerken, vragen we u, als toekomstige of huidige klant van Dijledal om uw toestemming. Bijvoorbeeld: de verwerking van de gegevens die u aan ons verstrekt door het contactformulier op onze website in te vullen, is gebaseerd op uw toestemming.

Waarvoor gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Uw contactgegevens, en andere informatie die u ons verstrekt via formulieren op onze website, behandelen we voor deze doeleinden:

 • het formulier ‘meldingskaart' – om uw melding/vragen te beantwoorden
 • het formulier ‘inschrijving garage/staanplaats’ – om u in te schrijven voor de door u gekozen garage/staanplaats
 • het formulier 'inschrijving berging' - om u in te schrijven voor de door u gekozen berging

Hoe lang houden we uw data bij?

Persoonsgegevens die we verzamelen op onze website houden we enkel bij voor zover het noodzakelijk is om contact met u op te nemen of uw vraag te beantwoorden. We houden de gegevens niet langer bij dan het doel waarvoor de gegevens werden verzameld zonder afbreuk te doen aan de wettelijke termijnen die ons verplichten uw gegevens langer te bewaren

 Wie heeft toegang tot uw data?

Dijledal heeft alleen toegang tot de gegevens die ze verzamelt via deze website. Deze gegevens sturen we nooit door  naar andere partijen.

Wat zijn uw rechten?

De GDPR voorziet voor u een aantal rechten die u, binnen bepaalde voorwaarden, kan inroepen. Hieronder vindt u een opsomming met een korte toelichting. Zoals al aangegeven kan u deze rechten inroepen via het e-mailadres privacy@dijledal.be.

Recht van inzage

We moeten u informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en we moeten uw rechten beschrijven. U hebt het recht op informatie en inzage (enkel op afspraak). U kan hiervoor mailen naar privacy@dijledal.be.

Recht op verbetering

Als we onjuiste of onvolledige gegevens hebben, zullen we dit op uw vraag aanpassen. Denken we zelf dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, dan kunnen we u contacteren om dit te verifiëren. Mogelijk moet u hiervoor naar ons kantoor komen om uw identiteitskaart te laten lezen.

Recht om te worden vergeten

U hebt het recht om uw gegevens te laten wissen. Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/of telefoonnummer en/of adres en/of naam bewaren we op een zwarte lijst zodat ons systeem herkent dat u niet langer gecontacteerd wilt worden.

Wanneer kunnen we uw gegevens verwijderen?

 • We verwerken uw gegevens niet meer voor het oorspronkelijke doel of hebben deze niet langer nodig.
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in; deze verwerking was uitsluitend op uw toestemming gebaseerd.
 • U hebt uw recht op bezwaar ingeroepen (zie titel recht op bezwaar hier verder).
 • Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Er is een wettelijke verplichting om de gegevens te verwijderen.
 • Uw gegevens zijn verzameld voor het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij.

De kans bestaat dat we uw gegevens om een specifieke reden niet mogen verwijderen. We informeren u hierover. Deze redenen zijn:

 • een wettelijke verplichting of voor het algemeen beland
 • voor archivering, onderzoek of statistieken volgens artikel 89 van de AVG
 • voor juridische claims  voor de volksgezondheid
 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie primeert

Recht op beperking van verwerking

U kan altijd de verwerking van uw gegevens beperken. We zullen de verwerking stopzetten in de volgende situaties:

 • We hebben onjuiste gegevens. We verwerken uw gegevens opnieuw nadat we uw gegevens controleerden en eventueel corrigeerden.
 • Onze verwerking wordt als onwettig beschouwd en u wilt deze verwerking beperken
 • We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar houden ze bij voor uw juridische claims. Hebt u ze niet meer nodig voor de juridische claims, dan verwijderen we de gegevens.
 • U maakt bezwaar tegen verwerking (zie titel recht op bezwaar hier verder). We stoppen hiermee totdat de vraag opgelost is.

Is de beperking van verwerking niet langer relevant, dan informeren we u waarom we de beperking stoppen. Om opnieuw uw persoonlijke gegevens te verwerken, controleren we de juistheid ervan of de juridische gronden voor de verwerking ervan

Recht op kennisgeving

Als u u beroept op de bovengenoemde rechten (met uitzondering van het recht op inzage), dan informeren we ook elke ontvanger van deze persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld andere organisaties) hierover. We doen dit niet als dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vraagt. We informeren u ook over deze ontvangers als u dit vraagt.

Recht op data-portabiliteit

We verzenden u of een andere controller (als dit technisch mogelijk is) alle gegevens in een leesbaar formaat als u dit vraagt

Dit gaat over gegevens:

 • die u ons bezorgde
 • die we verwerken op basis van uw toestemming of op basis van contractuele voorwaarden
 • die we verwerken via geautomatiseerde middelen.

Recht op bezwaar

 U kan bezwaar aantekenen als we gegevens verwerken voor een gerechtvaardigd belang of voor een taak van algemeen belang. We zullen uw bezwaar onderzoeken en u informeren over de resultaten. We kunnen uw persoonlijke gegevens alleen blijven verwerken als er juridische redenen zijn voor de verwerking. Hebt u bezwaar tegen direct marketing, dan sturen we u geen direct marketing meer vanaf het ogenblik dat we uw vraag ontvangen.

Kan u uw toestemming intrekken?

Ja, u kan op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken. Maar, we blijven uw gegevens wel verwerken als er hiervoor een wettelijke of contractuele reden is. Ook mag u uw toestemming niet intrekken om contractuele verplichtingen te omzeilen. Als u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen voor de toekomst. Eerdere verwerking is legaal. U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via het e-mailadres privacy@dijledal.be

Hoe kan u een klacht indienen?

We proberen uw vraag optimaal te behandelen. Lukt dit niet, dan kan u altijd een klacht indienen bij onze functionaris voor de gegevensbescherming, de heer Kevin Caers. U kan bij hem terecht via email: privacy@vmsw.be. Als u meent dat uw privacygegevens worden misbruikt, kan u hiervoor schrijven naar Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Waarom verplichten we u om bepaalde velden in te vullen voor u een verzoek kan indienen?

Zo kunnen we uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Als u de verplichte velden niet of incorrect invult, kunnen we uw vraag misschien niet (volledig) beantwoorden.

Wijzigingen in ons beleid

Deze privacyverklaring vervangt alle voorgaande versies en geldt vanaf 18 juli 2019. We hebben het recht om deze verklaring op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. We informeren u over elke wijziging die een impact

heeft op uw situatie (niet over kleine wijzigingen).