Opgelet! Vermindering onroerende voorheffing

16/02/2024

De vermindering op de onroerende voorheffing (in het kort: vermindering o.v.) die in principe geldt voor iedere huurder die aan de voorwaarden voldoet, leidt in de sociale huur maar in een zeer klein aantal gevallen tot een terugbetaling, namelijk in die gevallen waarin die vermindering o.v. hoger is dan de korting die u als sociale huurder al krijgt op de basishuurprijs.

De algemene regel is: als huurder kan u recht hebben op een vermindering van de onroerende voorheffing voor de woning waar u op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd bent. Omdat u één of meerdere personen ten laste heeft in uw gezin (toestand 01/01/2021, zijnde kinderen, gehandicapte kinderen en/of gehandicapte volwassenen), wordt de onroerende voorheffing verminderd omwille van deze gezinslast.

Deze vermindering wordt terugbetaald aan de huurder, maar voor sociale huurders geldt een beperking (art. 47 van het Kaderbesluit Sociale Huur), hetgeen logisch is, aangezien u al een korting op de huur toegekend kreeg omwille van diezelfde criteria.

Om te bepalen of u al dan niet recht hebt op een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de vermindering onroerende voorheffing, dient eerst het verschil bepaald te worden tussen de basishuurprijs en de aangerekende huurprijs (zie uw huurberekeningsformulier onder punt 2 – basishuurprijs en onder punt 6 – huurprijs na vergelijking) voor een volledig jaar. Dit bedrag is de feitelijk toegekende korting. Nu zijn er twee mogelijkheden:

1. De vermindering onroerende voorheffing is kleiner of gelijk aan de feitelijk toegekende korting: in dat geval hebt u geen recht op de vermindering onroerende voorheffing.

2. De vermindering onroerende voorheffing is groter dan de feitelijk toegekende korting: in dat geval wordt de feitelijk toegekende korting afgetrokken van de vermindering onroerende voorheffing en heeft u recht op het saldo.

De maandelijkse korting op uw basishuur is op jaarbasis bijna altijd hoger dan de vermindering o.v.: een uitbetaling van de vermindering o.v. zal dus slechts zeer uitzonderlijk plaatsvinden.

Kort samengevat:

Is het bedrag van de vermindering o.v. groter dan de korting die men kreeg op onze basishuurprijs (jaarbasis) dan betalen we het verschil uit.

Is het bedrag van de vermindering o.v. kleiner of gelijk aan de korting die men kreeg op onze basishuurprijs (jaarbasis) dan betalen we niets uit.

WIE RECHT HEEFT OP DEZE VERMINDERING, KRIJGT DIE AUTOMATISCH TOEGEKEND: MEN HOEFT HIERVOOR NIETS TE ONDERNEMEN.