Als wij een woning verhuren, kijken we voor wie de woning past (rationele bezetting) en volgen we de chronologische volgorde van de inschrijvingen. Dat wil zeggen: wie bovenaan de lijst staat, komt in principe als eerste aan de beurt. Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. De voorrangen zijn vastgelegd door de Vlaamse Overheid. De reglementen over de voorrangsregels staan in het Kaderbesluit Sociale Huur en het Gemeentelijk Toewijzingsreglement van de gemeenten Leuven, Holsbeek, Bierbeek, Oud-Heverlee en Boutersem.

Leuven: Senioren die op datum van toewijzing minstens 65 jaar oud zijn, genieten voorrang voor de afgebakende seniorenwijken (Ouderenvreugd/Kapellelaan/Twaalfmeistraat, L. Tielemanswijk, Heuvelhof/Borstelstraat/Kortrijksestraat, Rustoordlaan, Werkhuizenstraat en Wijkweg).

Bierbeek, Holsbeek, Boutersem en Oud-Heverlee: Kandidaat-huurders die ooit 10 jaar in deze gemeente ononderbroken gewoond hebben of op het moment van toewijzing 3 jaar woonachtig zijn, genieten voorrang.

Oud-Heverlee: De woningen in de Olmenlaan en Meidoornlaan worden voorbehouden voor 65-plussers.  De woningen Meuterweg 9/1 en 9/2 zijn aangepast voor gehandicapten.

Als je je op ons kantoor komt inschrijven, kan je altijd bijkomende vragen stellen. Een medewerker zal je de toewijzingsvoorwaarden verder uitleggen.

Hieronder vind je de voorrangen, met de belangrijkste bovenaan:

 • Voor specifiek aangepaste appartementen krijgen mensen met een fysieke beperking of een van zijn gezinsleden voorrang op voorwaarde dat de beschikbare woning en de daarop gerichte investeringen specifiek aangepast zijn aan de huisvesting van personen met die fysieke handicap of beperking.
 • Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. Je moet ingeschreven zijn bij Dijledal en IZW.
 • Huurders van Dijledal die met zo veel mensen in een woning wonen dat de Vlaamse normen voor woningbezetting overschreden zijn.
 • Huurders van Dijledal die moeten verhuizen omdat ze geen specifiek aangepaste woning voor personen met een handicap of beperking of een sociale assistentiewoning meer nodig hebben.
 • Persoon waarvan werd vastgesteld dat hij benadeeld werd: bij toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder of door een onterechte beslissing om de kandidaat-huurder te weigeren of wanneer er binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen nieuwe beslissing betekend werd.
 • De persoon die nog geen huurder is, maar die moet worden herhuisvest door de uitvoering van een sociaal woonproject of van het sociaal beheerrecht.
 • Huurders van Dijledal die moeten verhuizen omdat ze te klein wonen als dit het gevolg is van geboorte, adoptie, pleegzorg of geplande en vooraf aangekondigde gezinshereniging.
 • Kandidaat-huurders moeten bij inschrijving melden of er een gezinshereniging komt of niet. Als ze aan de beurt zijn en de gezinshereniging is nog niet gebeurd, krijgen ze een kleiner appartement.
 • De kandidaat-huurders die wonen in:
  A. Een woning die onbewoonbaar verklaard is volgens de Nieuwe Gemeentewet.
  B. Een woning die ongeschikt verklaard is volgens de Vlaamse Wooncode en die minstens drie gebreken van categorie II en III vertoont onder de hoofdrubrieken “Omhulsel” of “Binnenstructuur”.
  Je krijgt officieel bericht dat je woning onbewoonbaar of ongeschikt is op datum dat je daar je hoofdverblijfplaats had. Je moet op dat moment al minstens zes maanden in de woning wonen. Je moet je binnen de twee maanden als kandidaat-huurder inschrijven. Deze voorrang voor hetzelfde adres geldt maar 1 keer.

Let op! Als je woning onbewoonbaar of ongeschikt verklaard wordt, heb je niet automatisch voorrang voor een sociale woning. Het moet expliciet in het attest vermeld staan dat je voorrang hebt voor het bekomen van een sociale woning. Breng het document mee en wij bekijken of je in aanmerking komt.

 • De kandidaat-huurder die een ontvoogde minderjarige persoon is.
 • Personen die de voorbije 6 jaar minstens 3 jaar in de gemeente van de toe te wijzen woning hebben gewoond.
 

 

Copyright (c) 2020 Dijledal Leuven