Voorwaarden

Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister

 • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister
 • Je bent ingeschreven in het vreemdelingenregister
 • Je bent ingeschreven in het wachtregister? We kunnen je niet inschrijven.

Je bent ouder dan 18 jaar

 • Je kan je alleen maar inschrijven als je ouder dan 18 jaar bent.


Uitzondering: Ben je jonger dan 18 jaar?

Dan kan je je alleen inschrijven, als je:

 • Ontvoogd bent. Je wettelijk geen ouders of familieleden hebt die voor je zorgen. Dit kan doordat je al gehuwd bent of doordat de jeugdrechter dit beslist heeft.
 • Al zelfstandig begeleid woont
 • Zelfstandig wil wonen en een erkende dienst of een OCMW je hierin begeleidt.

Je inkomen zit onder de inkomensgrens

Controleer of je inkomen niet hoger is dan de bedragen in de tabel (geldig voor de inschrijvingen in 2023):

Alleenstaande persoon zonder personen ten laste

Alleenstaande persoon met handicap zonder personen ten laste

Anderen 
verhoogd met € 2.356 per persoon ten laste

€ 29.515

€ 31.987

€ 44.270


Dijledal kijkt naar het volledig jaarinkomen van jou en je partner, ontvangen in het jaar waarop het laatst beschikbare aanslagbiljet van jou en je partner betrekking heeft. Dit noemen we je referentie-inkomen.

 • Een te hoog inkomen? Als het referentie-inkomen te hoog inkomen is, kan je je inkomen van de laatste 3 maanden bezorgen. We kijken dan naar je huidig inkomen.​
 • Geen inkomen? Heb je geen inkomen tijdens het derde jaar dat aan de inschrijving voorafgaat, dan wordt het inkomen genomen van het eerstvolgende jaar waarin wel een inkomen genoten werd. Indien het inkomen van het referentiejaar te hoog was, maar je kan aantonen dat je huidig inkomen beneden het maximum gedaald is, dan kan je ingeschreven worden. 
  Als geen enkele kandidaat-huurder over een referentie-inkomen beschikt, moet je ons je inkomen van de laatste drie maanden bezorgen.
 • Bij collectieve schuldenregeling of budgetbeheer bezorg je ons je actueel besteedbaar inkomen. Voeg dan ook je begeleidingsovereenkomst of het vonnis toe.
 • Meer dan 1 soort inkomen? Als je meer dan 1 soort inkomen had, dan breng je de verschillende documenten mee. Zo weten we  wat je volledig jaarinkomen is.
 • Co-ouderschap of bezoekrecht? Je kinderen blijven minstens één nacht bij je overnachten? Kijk voor de bedragen naar de laatste kolom in de tabel en denk eraan een bewijs toe te voegen (vonnis).
 • Je bent officieel mindervalide? Bezorg ons het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Heb je geen eigendom in binnen- of buitenland? Dit betekent concreet dat je:

 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland volledig of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal mag hebben
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben die je volledig of gedeeltelijk in vruchtgebruik gaf
 • geen woning of bouwgrond in België of in het buitenland mag hebben of door een derde volledig of gedeeltelijk in erfpacht of opstal gaf
 • geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder bent van een vennootschap,  waarin je een zakelijk recht (volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht, opstal) op een woning of bouwgrond inbracht.

Uitzonderingen: wanneer mag ik wel eigendom bezitten?

 1. Wanneer je een woning of bouwgrond:
  • Gedeeltelijk in volle eigendom kosteloos heeft verworven
  • Een gedeeltelijk recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik kosteloos heeft verworven
  • Bezwaard met een gedeeltelijk recht van erfpacht of opstal kosteloos heeft verworven

dan kan je toch ingeschreven worden op voorwaarde dat je één jaar na toewijzing je aandeel heeft vervreemd. We kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als je hiervoor gegronde redenen hebt. 

 1. Wanneer je een woning of bouwgrond
  • Volledig in volle eigendom
  • Volledig in vruchtgebruik
  • Met een volledig recht van erfpacht
  • Met een volledig recht van opstal

hebt met je (ex-)partner (dus ook wettelijke en feitelijke (ex-)partners) én deze persoon gaat de sociale woning niet mee bewonen, kan je toch ingeschreven worden.

Ook hier zal je één jaar na de toewijzing deze woning of bouwgrond moeten vervreemd hebben. We kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als je hiervoor gegronde redenen hebt.

 1. De onroerende bezitsvoorwaarde geldt ook niet wanneer:
 • je woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België ligt waar wonen niet toegelaten is (bv. een campingverblijf)
 • je woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, maximaal twee maanden voor het inschrijvingsmoment onbewoonbaar of ongeschikt werd verklaard en je in deze woning woont
 • je een fysieke handicap heeft en de woning, gelegen in het Vlaamse Gewest, niet is aangepast
 • je een fysieke handicap heeft en bent ingeschreven  voor een ADL-woning
 • je  het beheer over uw woning heeft verloren ten gevolge van een faillietverklaring
 • je het beheer over je woning heeft verloren ten gevolge van een collectieve schuldenregeling

Ook hier zal je één jaar na toewijzing deze woning moeten vervreemd hebben. We kunnen beslissen om deze termijn omwille van billijkheidsredenen te verlengen, als je hiervoor gegronde redenen hebt. 

Welke papieren breng je mee?

 • Vul de Controle onroerende bezitsvoorwaarde: persoonlijke verklaring op erewoord in.
 • Je vindt dit document bij punt 5 van het inschrijvingsformulier terug (zie formulieren).